Fokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred :
Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Zone :
Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.
Centrum :
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.
Fleksibelt punkt :
Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
Udvidet fleksib. pkt. :
Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring det fleksible punkt som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.
Sporing:
Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Denne indstilling er kun til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF]. Ret markøren mod [Sporing][Fokusområde]-indstillingsskærmen, og vælg derefter det ønskede område for start af sporing vha. den venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan også flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at designere området som en zone, et fleksibelt punkt eller et udvidet fleksibelt punkt.


Eksempler på visning af fokusrammen

Fokusrammen varierer på følgende måde.


Ved fokusering på et større område

Ved fokusering på et mindre område

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], skifter fokusrammen mellem "Ved fokusering på et større område" og "Ved fokusering på et mindre område" afhængigt af motivet eller situationen.
 • Når du monterer et A-fatningsobjektiv med en monteringsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (sælges separat), kan fokusrammen for "Ved fokusering på et mindre område" muligvis blive vist.

Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.


Sådan flyttes fokusområdet

 • Du kan flytte fokusområdet i [Fleksibelt punkt], [Udvidet fleksib. pkt.] eller [Zone] ved at betjene multivælgeren. Hvis du tildeler [Standard fokus] til midten af multivælgeren på forhånd, kan du flytte fokusrammen tilbage til midten af skærmen ved at trykke på midten af multivælgeren.
 • Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at berøre og trække den på skærmen. Indstil på forhånd [Brug touchscreen] til [Til].


Sådan spores motivet midlertidigt (Sporing til)

Du kan midlertidigt ændre indstillingen for [Fokusområde] til [Sporing], mens du trykker og holder ned på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Sporing til] til på forhånd. [Fokusområde]-indstillingen, før du aktiverede [Sporing til], skifter til den tilsvarende [Sporing]-indstilling.

For eksempel:

[Fokusområde], før du aktiverer [Sporing til] [Fokusområde], mens [Sporing til] er aktivt
[Bred] [Sporing: Bred]
[Fleksibelt punkt: S] [Sporing: Fleksibelt punkt S]
[Udvidet fleksib. pkt.] [Sporing: Udvidet fleksib. pkt.]

Tip!

 • I standardindstillingerne er [Fokusområde] tildelt til C2-knappen.

Bemærk!

 • [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
 • Når tilstandsknappen er indstillet til (Film) eller , eller under filmoptagelse, kan [Sporing] ikke vælges som [Fokusområde].