Funk. af berør.betjen: Berøringssporing

Du kan bruge berøringsbetjeninger til at vælge et motiv, som du ønsker at spore i stillbilled- og filmoptagelsestilstandene.
Vælg MENU → (Opsætning) → [Brug touchscreen] [Til] på forhånd.

 1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Funk. af berør.betjen][Berøringssporing].
 2. Berør det motiv, som du ønsker at spore på skærmen.
  Sporing starter.
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.

Tip!

 • For at annullere sporing skal du berøre eller trykke på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • [Berøringssporing] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Når der optages film med [Optageindstilling] indstillet til [120p]/[100p].
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
  • Ved brug af smart zoom, klar billedzoom og digital zoom
  • Når du anvender LA-EA2- eller LA-EA4-monteringsadapter