Wyświetlanie zdjęć

Wyświetla zapisane zdjęcia.

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
  2. Wybierz obraz pokrętłem sterowania.
    • Zdjęcia wykonane w trybie zdjęć seryjnych lub fotografowania z interwałem są wyświetlane jako jedna grupa. Aby odtworzyć obrazy w grupie, naciśnij środek pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Urządzenie tworzy plik bazy danych obrazów na karcie pamięci, służący do zapisywania i odtwarzania obrazów. Obraz, który nie jest zarejestrowany w pliku bazy danych obrazów, może nie być prawidłowo wyświetlany. Aby wyświetlić obrazy zarejestrowane innymi urządzeniami, należy je zarejestrować w pliku bazy danych obrazów za pomocą MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Odz.bazę dan.obr.].
  • W przypadku wyświetlania obrazów bezpośrednio po zakończeniu rejestrowania zdjęć seryjnych, na monitorze może pojawić się ikona sygnalizująca procedurę zapisu danych i informująca o liczbie pozostałych obrazów do zapisu. Podczas zapisu pewne funkcje są niedostępne.