Korzystanie z przycisku Zdjęcie/Film/S&Q

Przycisk Zdjęcie/Film/S&Q (A) służy do wyboru trybu rejestrowania obrazów.

Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku Zdjęcie/Film/S&Q

Każdorazowe naciśnięcie przycisku Zdjęcie/Film/S&Q powoduje przełączenie trybu rejestrowania obrazów w kolejności: fotografowanie, nagrywanie filmu, nagrywanie w zwolnionym/szybkim tempie.

Wskazówka

  • Opcje menu wyświetlane na kartach [Fotografowanie], [Ekspozycja/Kolor] i [Ostrość] na ekranie menu zależą od trybu rejestrowania obrazów:(zdjęcie/film/S&Q). Przed zmianą tych ustawień wybierz przyciskiem Zdjęcie/Film/S&Q odpowiedni tryb rejestrowania obrazów.