Nagrywanie filmów (Inteligentna auto)

W tej części opisano sposób filmowania w trybie [Inteligentna auto]. W trybie [Inteligentna auto] aparat automatycznie ustawia ostrość i automatycznie określa ekspozycję w oparciu o warunki nagrywania.

 1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q (A), aby wybrać tryb nagrywania filmu.

  Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku Zdjęcie/Film/S&Q

  • Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie trybu rejestrowania obrazu w kolejności: fotografowanie, nagrywanie filmu, nagrywanie w zwolnionym/szybkim tempie.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Inteligentna auto].
 3. Naciśnij przycisk MOVIE (Film), aby rozpocząć nagrywanie.

  • Można również rozpocząć nagrywanie, dotykając na ekranie ikony obsługi dotykowej, gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] wybrano ustawienie [WŁ.].
 4. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wybór formatu nagrywania ( Format pliku)

Rozdzielczość i stopień zgodności zależą od formatu nagrywania (XAVC S 4K/XAVC S HD). Wybierz format zgodnie z przeznaczeniem nagrywanego filmu.

Wybór szybkości klatek lub jakości obrazu ( Ustawienia filmu)

Od szybkości klatek zależy płynność ruchu w filmie. ([Ustawienia filmu][L. kl. na sek. nagr.])

Jakość obrazu zmienia się wraz z przepływnością. ([Ustawienia filmu][Ust. nagrywania])

Jeżeli przepływność jest wysoka, ilość informacji rośnie i można nagrywać filmy w wysokiej jakości. Jednak w takiej sytuacji ilość danych będzie większa.

Wybierz szybkość klatek i przepływność zgodnie z własnymi preferencjami i przeznaczeniem nagrania.

Regulacja ekspozycji ( Tryb fotograf.)

Tryb ekspozycji można wybrać w pozycji [Tryb fotograf.]. Wybierz tryb ekspozycji poprzez kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony.

Wybór metody ustawiania ostrości ( Tryb ostrości/ Obszar ostrości)

Wybierz (Ciągły AF) lub (Ostrość ręczna) w pozycji [Tryb ostrości]. Obszar ostrości można ustalić w pozycji [Obszar ostrości].


Wskazówka

 • Funkcję uruchamiania/zatrzymywania nagrywania filmu można przypisać również do wybranego przycisku.
 • W trakcie filmowania można zmieniać ustawienia czułości ISO, kompensacji ekspozycji i obszaru ostrości.
 • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy pracy aparatu i obiektywu. Aby zapobiec nagrywaniu tych odgłosów, ustaw w pozycji [Nagrywanie dźwięku] opcję [WYŁ.].

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu wyświetlana jest ikona sygnalizująca zapisywanie danych. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy wyświetlana jest ta ikona.
 • Nie można rozpocząć nagrywania filmu w trakcie zapisywania danych. Przed przystąpieniem do nagrywania filmu poczekaj, aż zakończy się zapisywanie danych i pojawi się napis „STBY”.
 • Widoczna ikona (Ostrzeżenie przed przegrzaniem) sygnalizuje wzrost temperatury aparatu. Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż aparat ostygnie i będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
 • W przypadku nagrywania filmów w sposób ciągły, temperatura aparatu ma tendencję do wzrostu i aparat może być ciepły w dotyku. Nie jest to usterka. Może się również pojawić komunikat [Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.]. W takich przypadkach wyłącz aparat i zaczekaj, aż ostygnie i będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
 • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania można znaleźć w rozdziale „Dostępne czasy nagrywania filmów”. Po zakończeniu rejestrowania filmu można zarejestrować kolejny film naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury produktu lub akumulatora, operacja nagrywania może zostać przerwana z uwagi na ochronę urządzenia.