Wybierz p/l oko

zdjęcie

Ustawianie, czy ostrość ma być ustawiana na lewym lub prawym oku, gdy aparat rozpozna ludzkie oczy.

  1. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Wybierz p/l oko] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Aparat automatycznie wybiera lewe lub prawe oko.
Prawe oko:
Wybierane jest prawe oko obiektu (oko po lewej stronie z perspektywy osoby fotografującej).
Lewe oko:
Wybierane jest lewe oko obiektu (oko po prawej stronie z perspektywy osoby fotografującej).


[Przełącz p/l oko] przyciskiem ustawień własnych

Można również przełączać się między prawym okiem i lewym okiem za pomocą przycisku ustawień własnych przy ustawianiu ostrości.

Przy ustawieniu [Prawe oko] lub [Lewe oko] w pozycji [Wybierz p/l oko] oko, na którym ma być ustawiana ostrość, można przełączać, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Gdy w pozycji [Wybierz p/l oko] ustawiono opcję [Automatyczne], można tymczasowo przełączyć oko, na którym będzie ustawiana ostrość, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Tymczasowy wybór lewe/prawe zostanie anulowany, po wykonaniu następujących czynności. Aparat powróci do automatycznego wyboru oka.

  • Naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania
  • Zaprzestanie naciskania przycisku migawki do połowy
  • Zaprzestanie naciskania przycisku ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [AF rozpozn. obiektu].
  • Naciśnięcie przycisku MENU

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Wyś.ram.rozp.ob.] ustawiono opcję [WŁ.], wokół oka wybranego poleceniem [Wybierz p/l oko] lub [Przełącz p/l oko] za pomocą przycisku ustawień własnych zostanie wyświetlona ramka rozpoznania oka.

Uwaga

  • Przy ustawieniu [Zwierzę ()] w pozycji [Cel rozpoznaw.] nie można wybierać oka prawego/lewego.