Korzystanie z menu funkcji

Naciśnięcie przycisku Fn (funkcja) podczas rejestrowania spowoduje wyświetlenie na ekranie menu z często używanymi funkcjami, takimi jak poziom nagrywania dźwięku czy tryb ostrości (menu funkcji). Umożliwia ono szybki dostęp do funkcji.

Przykład menu funkcji

Wyświetlane opcje różnią się zależnie od stanu aparatu.

Ilustracja ekranu menu funkcji

Wskazówka

  • Użyj MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ustawienia menu Fn], aby zarejestrować ulubione funkcje w menu funkcji. Można zarejestrować osobno 12 funkcji do fotografowania i 12 funkcji do filmowania.
  • Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiona jest opcja [WŁ.], będzie możliwe wykonywanie operacji dotykowych na ekranie menu.
  • Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiona jest opcja [WŁ.], pozycję [Ustawienia menu Fn] można także otworzyć, przytrzymując ikonę w menu funkcji.
  • Przy ustawieniu [Otwórz menu Fn] w pozycji [Przesuń w górę], menu funkcji można wyświetlić dotykowo, przesuwając szybko ekran fotografowania w górę.
  • Przeciągnij palcem w dół od obszaru poza menu funkcji lub stuknij obszar poza menu funkcji, aby zamknąć menu funkcji.
  1. Naciśnij przycisk Fn (Funkcja).

  2. Naciśnij górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby wybrać funkcję do ustawienia.


Zmiana ustawień z poziomu dedykowanych ekranów ustawień

Zaznacz ikonę dla wybranej funkcji i naciśnij środkową część pokrętła sterowania. Pojawi się dedykowany ekran ustawień dla danej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby zmienić ustawienia.

Ilustracja przedstawiająca pozycję wskazówek dotyczących obsługi