Samowyzwalacz (film)

film, zwolnione i szybkie tempo

Podczas nagrywania filmu można rozpocząć rejestrowanie obrazu z samowyzwalaczem.

 1. Naciśnij /(Tryb pracy) na pokrętle sterowania.
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień [Samowyzwalacz].
  • Tryb pracy można również ustawić, wybierając MENU → (Fotografowanie)[Opcja fotograf.][Samowyzwalacz].
 2. Wybierz [WŁ.] pokrętłem sterowania i ustaw odpowiedni czas odliczania.
  • Opóźnienie rozpoczęcia nagryw.: ustawianie czasu odliczania do momentu rozpoczęcia nagrywania filmu. (3 s/5 s/10 s)

  • Powtarzanie: ustawianie, czy nagrywanie filmu z samowyzwalaczem ma być powtarzane. (Powtórz/Tylko raz)

   W przypadku wyboru opcji [Powtórz], nagrywanie filmu z samowyzwalaczem zostanie powtórzone przy kolejnym uruchomieniu nagrywania filmu. W przypadku wyboru opcji [Tylko raz] nagrywanie filmu z samowyzwalaczem zostanie anulowane po zakończeniu nagrywania filmu i aparat powróci do normalnego trybu gotowości do nagrywania filmu.

 3. Ustaw ostrość i naciśnij przycisk MOVIE(film).
  Gdy na ekranie gotowości do nagrywania pojawi się odliczanie, lampka samowyzwalacza zacznie migać, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nagrywanie rozpocznie się po upływie wyznaczonej liczby sekund.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zakończyć nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Będzie używana funkcja nagrywania filmu z samowyzwalaczem.
WYŁ.:
Nie będzie używana funkcja nagrywania filmu z samowyzwalaczem.

Wskazówka

 • Aby zatrzymać odliczanie czasu samowyzwalacza, naciśnij ponownie przycisk MOVIE lub naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Samowyzwalacz].

Uwaga

 • W przypadku naciśnięcia przycisku MOVIE w trybie fotografowania w celu rozpoczęcia nagrywania filmu [Samowyzwalacz] nie zadziała.