Fotografowanie (Inteligentna auto)

W tej części opisano fotografowanie w trybie [Inteligentna auto]. W trybie [Inteligentna auto] aparat automatycznie ustawia ostrość i automatycznie określa ekspozycję w oparciu o warunki otoczenia.
 1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q (A), aby wybrać tryb fotografowania.

  Ilustracja przedstawiająca pozycję przycisku Zdjęcie/Film/S&Q

  • Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie trybu rejestrowania obrazu w kolejności: fotografowanie, nagrywanie filmu, nagrywanie w zwolnionym/szybkim tempie.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Inteligentna auto].
  Tryb rejestrowania obrazu zostanie ustawiony na (Inteligentna auto).
 3. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat.
 4. Skieruj aparat na obiekt.
 5. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie podświetlony wskaźnik ().

  • Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 5 cm (od obiektywu).
 6. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Samodzielny wybór trybu ostrości ( Tryb ostrości / Obszar ostrości)

Ustaw [Tryb ostrości] zgodnie z warunkami rejestrowania obrazu. W pozycji [Obszar ostrości] można także określić pozycję i zakres ustawiania ostrości.


Rejestrowanie obrazu w trybie ustawiania ostrości na oczach ludzi

Funkcja [Rozpoz. ob. w AF] w sekcji [Rozpoz. obiektu] jest włączona przy ustawieniach domyślnych, można więc od razu korzystać z funkcji AF priorytet oczu.


Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie (Blokada ostrości)

W przypadku ustawiania ostrości na obiekcie można ją zablokować, naciskając przycisk migawki do połowy. Aby zrobić zdjęcie, wystarczy zmienić odpowiednio kompozycję i nacisnąć przycisk migawki do oporu.

 • W pozycji [Tryb ostrości] ustaw opcję (Pojedynczy AF).
 • Ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] opcji [Stały środek] ułatwia ustawianie ostrości na obiektach znajdujących się w środku ekranu.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zmień kompozycję ujęcia lub tryb ustawienia ostrości albo ustawienia obszaru ostrości.
 • Domyślne w pozycji [Funkcja dotyku ikon] jest ustawiona opcja [WŁ.], można więc również robić zdjęcia dotknięciem przycisku migawki wyświetlanego na monitorze.

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu wyświetlana jest ikona sygnalizująca zapisywanie danych. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy wyświetlana jest ta ikona. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną normalnie nagrane.