Reset ustawień sieci

Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do ustawień domyślnych.

W pozycji [Tryb samolotowy] nie zostanie przywrócone ustawienie [WYŁ.] po przeprowadzeniu procedury [Reset ustawień sieci], gdy w pozycji [Tryb samolotowy] ustawiono opcję [WŁ.].

  1. MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Reset ustawień sieci] [Enter].