Licens

Att observera angående licensen

Denna produkt levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med ägarna till respektive mjukvara. På begäran av upphovsrättsinnehavarna till dessa mjukvaruapplikationer har vi skyldighet att informera dig om följande. Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT

(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”)

OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.

INGEN LICENS GES VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE INFORMATION ANGÅENDE ANVÄNDNING FÖR REKLAMBRUK, INTERNT BRUK, KOMMERSIELLT BRUK OCH LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Angående mjukvara för vilken GNU GPL/LGPL gäller

Denna produkt innehåller mjukvara för vilken följande allmänna GNU-licens (nedan kallad ”GPL”) eller mindre allmänna GNU Lesser-licens (nedan kallad ”LGPL”) är tillämplig.
Härmed meddelas att du har rätt att ha tillgång till, modifiera och vidaredistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som anges i medföljande GPL/LGPL.
Källkoden finns på Internet.
Den går att ladda ner från följande webbadress.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Undvik att kontakta oss angående innehållet i källkoden.