Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett :
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon :
Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.
Mitten :
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.
Flexibel punkt :
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
Utökad flexib. punkt :
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runtom den flexibla punkten som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.
Spårning:
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Detta läge går bara att ställa in när punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF]. Flytta markören till [Spårning][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går även att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som en zon, flexibel punkt eller utökad flexibel punkt.


Exempel på hur skärpeinställningsramen visas

Skärpeinställningsramens utseende varierar på följande sätt.


När man ställer in skärpan på ett stort område

När man ställer in skärpan på ett litet område

 • När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon] kan skärpeinställningsramen växla mellan ”När man ställer in skärpan på ett stort område” och ”När man ställer in skärpan på ett litet område” beroende på motivet eller situationen.
 • När ett objektiv med A-fattning är monterat med hjälp av en monteringsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (säljs separat) kan det hända att skärpeinställningsramen för ”När man ställer in skärpan på ett litet område” visas.

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

 • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.


För att flytta skärpeinställningsområdet

 • Det går att flytta skärpeinställningsområdet i lägena [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt] och [Zon] med hjälp av multi-valknappen. Genom att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för mitten på multi-valknappen i förväg, går det att flytta tillbaka skärpeinställningsramen till mitten på bildskärmen genom att trycka i mitten på multi-valknappen.
 • Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg.


Följer motivet tillfälligt (Spårning på)

Det går att tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller specialknappen som är inställd för [Spårning på] intryckt i förväg. Inställningen för [Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på] [Fokusområde] när [Spårning på] är aktiverat
[Brett] [Spårning: Brett]
[Flexibel punkt: S] [Spårning: Flexibel punkt S]
[Utökad flexib. punkt] [Spårning: Utökad flexib. punkt]

Tips

 • Med standardinställningarna är [Fokusområde]-funktionen inställd för C2-knappen.

OBS!

 • Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
  • [Intelligent auto]
 • Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
 • När lägesomkopplaren är inställd på (Film) eller och under filminspelning går det inte att ställa in punkten [Fokusområde][Spårning].