Lås funktionsdelar

Det går att ställa in om multi-valknappen och rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Lås funktionsdelar] → önskad inställning.
    • För att låsa kontrollerna håller man Fn (funktion)-knappen intryckt tills meddelandet ”Låst.” visas på bildskärmen.

Menypunktsdetaljer

Av:
Multi-valknappen, den främre ratten, bakre ratten och styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.
Endast multiväljare:
Multi-valknappen låses
Ratt + Hjul:
Den främre ratten, den bakre ratten och styrratten låses.
Alla:
Multi-valknappen, den främre ratten, den bakre ratten och styrratten låses.

Tips

  • Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

OBS!

  • Om man ställer in [Reg. AF-område] [På], är punkten [Lås funktionsdelar] fast inställd på [Av].