Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. Vrid på omkopplaren för matningssättet och välj önskat läge.
  • Vrid på omkopplaren för matningssättet samtidigt som du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet intryckt.

Inställningspunktsdetaljer

Kontinuerlig tagning: Hi / Kontinuerlig tagning: Mid/ Kontinuerlig tagning: Lo


Slutartyp
Mekanisk slutare Auto/Elektronisk slutare *1
Kontinuerlig tagning: Hi Upp till 5 bilder per sekund*2 Upp till 20 bilder per sekund*2 *3 *4
Kontinuerlig tagning: Mid Upp till 5 bilder per sekund*2 Upp till 10 bilder per sekund*2
Kontinuerlig tagning: Lo Upp till 2,5 bilder per sekund Upp till 5 bilder per sekund*2

*1Värdet som visas är tagningshastigheten när punkten [Bländardrift i AF] är inställd på [Standard]. När [Bländardrift i AF] är inställd på [Fokusprioritet] kan hastigheten för kontinuerlig tagning sänkas.

* 2Skärpan låses på inställningen för den första bilden när [Bländardrift i AF] är inställd på [Standard] eller [Tyst prioritet] och F-värdet är högre än F16.

*3 När skärpeinställningssättet är inställt på AF-C (Kontinuerlig AF) varierar hastigheten för kontinuerlig tagning beroende på det monterade objektivet. Se supportsidan för närmare detaljer om vilka objektiv som går att använda.

*4 Vid tagning i okomprimerat RAW-format tas upp till 12 bilder per sekund.

Tips

 • För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
  • [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]

OBS!

 • Kontinuerlig tagning går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [Rik ton mono.].
  • När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
 • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blixt.