Matningsläge

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

  1. Välj önskat matningssätt genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
    • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.

Inställningspunktsdetaljer

Enkeltagning:
Detta är det normala tagningsläget.
Kontinuerlig tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Självutlösare:
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.
Gaffling:
Används för att ta bilder med hjälp av gafflingsfunktionen. Gafflingssättet går att ställa in med hjälp av MENU (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Gafflingstyp].