Inst. Platsinfo.länk

Med hjälp av applikationen PlayMemories Mobile går det att hämta platsinformation från en smartphone som är ansluten till kameran via Bluetooth. Sedan går det att lagra platsinformationen för bilderna som tas.

Förberedelser

För att det ska gå att använda kamerans länkningsfunktion för platsinformation krävs applikationen PlayMemories Mobile.

Om ”Länkning av platsinformation” inte visas på första sidan i PlayMemories Mobile måste du först utföra följande procedur.

 1. Installera PlayMemories Mobile på smartphonen.

  • PlayMemories Mobile går att installera från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen redan är installerad så uppdatera den till den senaste versionen.
 2. Överför en förlagrad bild till smartphonen med hjälp av [Skicka t. Smartph.]-funktionen på kameran.

  • När en bild som är tagen med kameran har överförts till smartphonen visas ”Länkning av platsinformation” på första sidan i applikationen.

Gör så här

: Manövrer som utförs på smartphonen

: Manövrer som utförs på kameran

 1. : Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.

  • Utför inte Bluetooth-hopparningen från inställningsskärmen på smartphonen. I steg 2 till 7 utförs hopparningen med kameran och applikationen PlayMemories Mobile.
  • Om du skulle råka utföra hopparningen från inställningsskärmen på smartphonen i steg 1, så avbryt hopparningen och gör sedan om hopparningen igen genom att följa steg 2 till 7 med kameran och applikationen PlayMemories Mobile.
 2. : På kameran, välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Bluetooth-funktion] [På].

 3. : På kameran, välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] [Ihopparning].

 4. : Starta PlayMemories Mobile på smartphonen och peka på ”Länkning av platsinformation”.

  • Om ”Länkning av platsinformation” inte visas så utför proceduren under ”Förberedelser” ovan.

 5. : Aktivera [Länkning av platsinformation] på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i PlayMemories Mobile.

 6. : Följ anvisningarna på inställningsskärmen för [Länkning av platsinformation] i PlayMemories Mobile, och välj sedan din kamera från listan.

 7. : Välj [OK] när ett meddelande visas på kamerans bildskärm.

  • Därmed är hopparningen av kameran och PlayMemories Mobile färdig.
 8. : På kameran, välj MENU (Nätverk) → [Inst. Platsinfo.länk] [Platsinfo.länk] [På].

  • Ikonen (hämtar platsinformation) visas på kamerans bildskärm. Platsinformationen som smartphonen hämtar via GPS osv. lagras vid tagningen.

Menypunktsdetaljer

Platsinfo.länk:
Används för att ställa in om platsinformation ska hämtas från en länkad smartphone.
Auto. tidskorrigering:
Används för att ställa in om kamerans datuminställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.
Auto. Just. av omr.:
Används för att ställa in om kamerans områdesinställning automatiskt ska korrigeras med hjälp av information från den länkade smartphonen.

Ikoner som visas när platsinformation hämtas

(hämtar platsinformation): Kameran håller på att hämta platsinformation.

(ingen platsinformation): Kameran kunde inte hämta någon platsinformation.

(Bluetooth-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Bluetooth.

(Bluetooth-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Bluetooth.

Tips

 • Platsinformation går att länka så länge PlayMemories Mobile är igång på smartphonen, även om smartphonens skärm är släckt. Om kameran har varit avstängd ett tag kan det dock hända att platsinformationen inte länkas direkt när man slår på kameran igen. I så fall länkas platsinformationen omedelbart om du öppnar skärmen PlayMemories Mobile på smartphonen.
 • Om PlayMemories Mobile inte är igång, som t.ex. när smartphonen har startats om, så starta PlayMemories Mobile för att återuppta platsinformationslänkningen.
 • Om platsinformationslänkningsfunktionen inte fungerar ordentligt, så kontrollera följande punkter och gör om hopparningen.
  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.
  • Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i PlayMemories Mobile.
  • Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.
 • Se följande supportsida för detaljerade instruktioner.
  http://www.sony.net/pmm/btg/

OBS!

 • Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Om du vill göra om parningen så radera först den gamla hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i PlayMemories Mobile.
 • Ingen platsinformation lagras om det inte går att hämta någon platsinformation, t.ex. om Bluetooth-anslutningen avbryts.
 • Kameran går att para ihop med upp till 15 Bluetooth-apparater, men kan bara länka platsinformation från en enda smartphone. Om du vill länka platsinformation från en annans smartphone, så stäng av [Länkning av platsinformation]-funktionen på den redan länkade smartphonen.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil, så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade smartphonen.
 • Var noga med att använda menyn [Länkning av platsinformation] i PlayMemories Mobile för att para ihop kameran och smartphonen.
 • För att använda funktionen för länkning av platsinformation ställer du in [Bluetooth-fjärrkntr.][Av].

Stödda smartphones

 • Android-smartphones: Android 5.0 eller senare som är kompatibel med Bluetooth 4.0 eller senare*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S eller senare/iPad 3:e generationen eller senare

*Se supportsidan för den senaste informationen.

*Se webbplatsen för din smartphone beträffande Bluetooth-versionen.