Intervalltagnfunk.

Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). Du kan sedan skapa en film av stillbilderna som tagits med intervalltagning med hjälp av datormjukvaran Imaging Edge (Viewer). Du kan inte skapa en film av stillbilderna på kameran.
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 6.00 eller senare.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.][Intervalltagning][På].
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.] → Välj den punkt som du vill ställa in och önskad inställning.
 3. Tryck på avtryckaren.

  Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.

  • Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:
Anger om intervalltagning ska användas. ([På]/[Av])
Starttid för tagning:
Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)
Tagningsintervall:
Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)
Antal tagningar:
Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9999 bilder)
Känsl. för AE-spårn.:
Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])
Slutartyp i intervall:
Ställer in slutartyp som ska användas vid intervalltagning. ([Mekanisk slutare]/[Elektronisk slutare])
Tagningsint.prioritet:
Ställer in om tagningsintervall ska prioriteras när exponeringsläget är inställt på [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] och slutartiden blir längre än den tid som angetts för [Tagningsintervall]. ([På]/[Av])

Tips

 • Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
 • Om du vill gå tillbaka till det vanliga tagningsläget kan du välja MENU→ (Kamerainst.1) → [Intervalltagnfunk.][Intervalltagning][Av].
 • Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
  • [AEL intryckt]
  • [Spot-AEL]
  • [Håll AF/MF-kontroll]
  • [Regist. AF-omr. intr.]
  • [AWB-lås intryckt]
  • [Min ratt 1 vid intryckt] till [Min ratt 3 vid intryckt]
 • Stillbilder som är tagna med intervalltagning visas som en grupp på uppspelningsskärmen.
 • Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

 • Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
 • Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) går det inte att använda MENU-funktioner, men du kan utföra åtgärder med ratten. Du kan utföra MENU-funktioner tills du trycker på avtryckaren.
 • Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.