För att ställa in skärpan på ögon (St. in ansik./öga AF)

Funktionen [St. in ansik./öga AF] används för att bestämma om kameran ska ställa in skärpan med prioritet på människors ansikten eller ögon.


Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF], med vissa tekniska skillnader. Välj lämplig metod efter ändamålet.

[Ögon-AF] via [St. in ansik./öga AF] [Ögon-AF] via en anpassad knapp

Se här för närmare detaljer.

Motivavkänning Kameran upptäcker ansikten/ögon med högre prioritet. Kameran upptäcker enbart ansikten/ögon.
Förberedelser Välj [St. in ansik./öga AF][Anskts-/ögonpr i AF][På]. Ställ in [Ögon-AF] för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp].
Hur man utför [Ögon-AF] Tryck ner avtryckaren halvvägs. Tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.*
Tekniska data
 • När kameran upptäcker ett ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på det ansiktet eller ögat med högre prioritet.
 • Om kameran inte upptäcker något ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på något annat motiv den upptäcker.
 • Kameran ställer enbart in skärpan på ansikten eller ögon var som helst på skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
 • Kameran ställer inte automatiskt in skärpan på något annat motiv om den inte upptäcker några ansikten eller ögon någonstans på skärmen.
Skärpeinställningssätt Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs. Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs.
Skärpeinställningsområde Inställningen som är angiven med [Fokusområde] följs. Skärpeinställningsområdet ändras tillfälligt till hela skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
Hur följande funktioner fungerar under [St. in ansik./öga AF]
 • Motivavkänning
 • Välja hög/vänst öga
 • Ansavk. ramvisn.
 • Visa djurets öga
Inställningen för respektive menypunkt följs. Inställningen för respektive menypunkt följs.

*Oavsett om punkten [Anskts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF] är inställd på [På] eller [Av], kan du använda [Ögon-AF] via en specialknapp samtidigt som du trycker på den specialknapp som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.

Tips

För att hålla skärpan inställd på ett öga eller ansikte som rör sig (Ögon-AF + Spårning)


 1. MENU(Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → önskad inställningspunkt.

Menypunktsdetaljer

Anskts-/ögonpr i AF:
Används för att ställa in om ansikten eller ögon ska avkännas i skärpeområdet och skärpan ställas in på motivets ögon (Ögon-AF) när autofokusen är aktiverad. ([På]/[Av]) (OBS!: Kameramanövrerna är annorlunda när man använder en specialknapp för att utföra [Ögon-AF].)
Motivavkänning:
Används för att ställa in avkänningsmålet.
[Människa]: Människoansikten/ögon upptäcks.
[Djur]: Djurögon upptäcks. Djurs ansikten upptäcks inte.
Välja hög/vänst öga:
Används för att ställa in vilket öga som ska upptäckas när [Motivavkänning] är inställt på [Människa]. Om [Höger öga] eller [Vänster öga] är valt kommer bara det valda ögat att identifieras. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går det inte att använda [Välja hög/vänst öga].
[Auto]: Kameran identifierar ögon automatiskt.
[Höger öga]: Höger öga på motivet (ögat på vänster sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
[Vänster öga]: Vänster öga på motivet (ögat på höger sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
Ansavk. ramvisn.:
Används för att ställa in om en ansiktsavkänningsram ska visas när ett människoansikte upptäcks. ([På]/[Av])
Visa djurets öga:
Används för att ställa in om en ögonavkänningsram ska visas när ett djuröga upptäcks. ([På]/[Av])


Ansiktsavkänningsram

När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit.
Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.


Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när kameran upptäcker ett öga och kameran bedömer att autofokus kan användas, beroende på inställningarna.
Ögonavkänningsramen visas på följande sätt när punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur].


[Ögon-AF] med anpassad knapp

Ögon-AF-funktionen går även att använda genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde]. Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.
(OBS!: Om man försöker ställa in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan kameran bara upptäcka ansikten eller ögon inuti eller i närheten av det skärpeinställningsområde som ställts in med [Fokusområde]. Om kameran inte kan upptäcka några ansikten eller ögon, använda normal autofokus.)

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ögon-AF] för knappen.
 2. MENU → (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF][Motivavkänning] → önskad inställning.
 3. Rikta kameran mot en persons eller ett djurs ansikte och tryck på knappen som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.
 4. Håll knappen intryckt och tryck ner avtryckaren.


[Vxl hög/vänst öga] med anpassad knapp

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

 • Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs.
 • Du slutar att trycka på specialknappen som tilldelats [AF På] eller [Ögon-AF]-funktionen.
 • Du trycker på Fn- eller MENU-knappen.


Tips

 • Ögonavkänningsramen visas på skärmen när [Välja hög/vänst öga] inte är inställd på [Auto] eller du använder [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen.
 • Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.][På].
 • Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

 • När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Människa] upptäcks inte djurögon. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] upptäcks inte människoansikten.
 • När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går följande funktioner inte att använda.
  • Ansprio i mltimätn
  • Prio ansiktsregist.
 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • När motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställd på den personen.
  • Om personen rör sig för mycket.
 • Om personen rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
 • Beroende på omständigheterna går det inte att fokusera på ögat. I sådana fall identifierar kameran och ställer in skärpan på ansiktet. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • Ögon-AF-funktionen går inte att använda när lägesomkopplaren är inställd på (Film), eller under filminspelning.
 • Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
 • Ansikts-/ögonavkänningsfunktionen går inte att använda med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • [Posterisering] under [Bildeffekt]
  • Skärpeförstoringsfunktionen
  • Filminspelning med [Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p]
  • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps] under inspelning i slow motion/quick motion.
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Även om [Ansavk. ramvisn.] är inställd på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten i fokus.
 • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Anskts-/ögonpr i AF] låst på [På].
 • Även om punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.
 • Även om punkten [Visa djurets öga] är inställd på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ögon som skärpan är inställd på.