Enkel gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.
Eftersom bara en enda bild tas varje gång man trycker ner avtryckaren, går det att justera skärpan och bildkompositionen för varje bild.

 1. Välj (gaffling) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
  • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Gafflingstyp][Enkel gaffling] → önskat läge.
  • Inställningsskärmen för [Gafflingstyp] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  • Tryck ner avtryckaren för varje bild.

Menypunktsdetaljer

När t.ex. [Enkel gaffling: 0,3EV 3 Bilder] är valt, tas tre bilder i taget med exponeringsvärdet flyttat uppåt och nedåt i steg om 0,3 EV.

OBS!

 • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
 • När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
 • Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]