Tagning av stillbilder

 1. Välj önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

  • Håll frigöringsknappen för lägesomkopplaren i mitten på lägesomkopplaren intryckt och vrid på lägesomkopplaren.
 2. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.Eller titta i sökaren och håll i kameran.
 3. När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och en indikator (t.ex. ) tänds.

 5. Tryck ner avtryckaren helt.

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge][Enbilds-AF] eller [Automatisk AF].
 2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.

  Skärpan låses.

  • Om det är svårt att ställa in skärpan på önskat motiv, så ställ in [Fokusområde][Mitten] eller [Flexibel punkt].
 3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen.I [Kontinuerlig AF]-läget tänds , och det hörs inget pip för att markera att skärpan är inställd.
 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.

OBS!

 • När motivet rör sig går det inte att låsa skärpan, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF].