Fil-/mappinst. (stillbild)

Används för att ställa in filnamnen för stillbilder som ska tas och anger mappar för lagring av stillbilder som tagits.

 1. MENU → (Installation) → [Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:
Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.
[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.
[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.
Ange filnamn:
Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.
Välj lagringsmapp:
Väljer vilken mapp som bilderna ska lagras i när [Mappnamnsformat] är inställt på [Standardformat].
Ny mapp:
Skapar en ny mapp för lagring av stillbilder. En ny mapp med det föregående mappnumret +1 skapas.
Mappnamnsformat:
Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.
[Standardformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + MSDCF”.
Exempel: 100MSDCF
[Datumformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + Y (sista siffran för årtalet)/MM/DD”.
Till exempel: 10090405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2019)

Tips

 • Inställningarna för [Filnummer] och [Ange filnamn] gäller för både fack 1 och fack 2.
 • När [Filnummer] är inställt på [Serie] tilldelas filnumren i tur och ordning över minneskorten i facken även om du ändrar inställningen [Prio insp.media].

OBS!

 • Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte att använda ett understrykningstecken som första tecken.
 • De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.
 • När [Mappnamnsformat] är inställt på [Datumformat] går det inte att välja mappen där filerna lagras.
 • Om [Inspelningsläge] under [Inst. inspel.media] är inställt på en annan parameter än [Standard] går det bara att välja mappar som delas av båda minneskorten. Om du inte kan hitta en delad mapp kan du skapa en med [Ny mapp].
 • Om [Inspelningsläge] under [Inst. inspel.media] är inställt på en annan parameter än [Standard] skapas en mapp med numret för föregående mapp på minneskortet +1 på båda minneskorten.
 • När du tar bilder med [Inspelningsläge] under [Inst. inspel.media] är inställt på en annan parameter än [Standard] skapas en ny mapp automatiskt.
 • En ny mapp kan skapas automatiskt om du tar bilder med ett minneskort som har använts i en annan enhet.
 • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.