St. in ansik./öga AF

Den här funktionen används för att bestämma om kameran ska ställa in skärpan med prioritet på människors ansikten eller ögon.

Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF].

 • Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.
 • Ställ in skärpan på ögonen genom att trycka på den anpassade knappen. Mer information om att använda den anpassade knappen med [Ögon-AF] finns i förklaringen nedan ().
 1. MENU(Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF] → önskad inställningspunkt.

Menypunktsdetaljer

Anskts-/ögonpr i AF:
Används för att ställa in om ansikten eller ögon ska avkännas i skärpeområdet och skärpan ställas in på motivets ögon (Ögon-AF) när autofokusen är aktiverad. ([På]/[Av])
(OBS!: kamerans funktioner är annorlunda när du använder den anpassade knappen för [Ögon-AF].)
Motivavkänning:
Används för att ställa in avkänningsmålet.
[Människa]: Människoansikten/ögon upptäcks.
[Djur]: Djurögon upptäcks. Djurs ansikten upptäcks inte.
Välja hög/vänst öga:
Används för att ställa in vilket öga som ska upptäckas när [Motivavkänning] är inställt på [Människa]. Om [Höger öga] eller [Vänster öga] är valt kommer bara det valda ögat att identifieras. När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] går det inte att använda [Välja hög/vänst öga].
[Auto]: Kameran identifierar ögon automatiskt.
[Höger öga]: Höger öga på motivet (ögat på vänster sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
[Vänster öga]: Vänster öga på motivet (ögat på höger sida sett från fotografens perspektiv) identifieras.
Ans.-/ögonramvisn.:
Används för att ställa in om en ansikts-/ögonavkänningsram ska visas när ett människoansikte eller ögon upptäcks. ([På]/[Av])
Visa djurets öga:
Används för att ställa in om en ögonavkänningsram ska visas när ett djuröga upptäcks. ([På]/[Av])


Ansiktsavkänningsram

När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit.
Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.


Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när kameran upptäcker ett öga och kameran bedömer att autofokus kan användas, beroende på inställningarna.

Ögonavkänningsramen visas på följande sätt när punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur].


[Ögon-AF] med anpassad knapp

Ögon-AF-funktionen går även att använda genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde]. Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.
(OBS!: när du försöker ställa in skärpan på ögonen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan kameran bara upptäcka ansikten eller ögon inuti det skärpeinställningsområde som ställts in med [Fokusområde]. Om kameran inte kan upptäcka några ansikten eller ögon, använda normal autofokus.)

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ögon-AF] på knappen.
 2. MENU → (Kamerainst.1) → [St. in ansik./öga AF][Motivavkänning] → önskad inställning.
 3. Rikta kameran mot en persons eller ett djurs ansikte och tryck på knappen som [Ögon-AF]-funktionen är tilldelad till.

  Tryck på avtryckaren samtidigt som du trycker på knappen när du vill ta en stillbild.


[Vxl hög/vänst öga] med anpassad knapp

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

När [Välja hög/vänst öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

 • Du trycker i mitten på styrratten
 • Du trycker i mitten på multi-valknappen
 • Du slutar att trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagning)
 • Du slutar att trycka på den anpassade knappen som tilldelats [AF På] eller [Ögon-AF]-funktionen(gäller endast vid stillbildstagning)
 • Du trycker på MENU-knappen


Tips

 • Ögonavkänningsramen visas på skärmen när [Välja hög/vänst öga] inte är inställd på [Auto] eller du använder [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen.Även om [Välja hög/vänst öga] är inställt på [Auto] och [Ans.-/ögonramvisn.] är [På] kommer ögondetekteringsramen att visas över upptäckta ögon under filminspelning.
 • Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.][På].
 • Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

 • När punkten [Motivavkänning] är inställd på [Människa] upptäcks inte djurögon. När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] identifieras inte mänskliga ansikten.
 • När [Motivavkänning] är inställt på [Djur] kan följande funktioner inte användas.
  • Spårningsfunktion
  • Ansprio i mltimätn
  • Prio ansiktsregist.
 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • Om motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställt på motivet.
  • Om motivet rör sig för mycket.
 • Om motivet rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.
 • Beroende på omständigheterna går det inte att fokusera på ögat.
 • Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ansiktet i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • När du spelar in filmer med [Motivavkänning] inställt på [Djur] kan du inte använda ögonavkänningsfunktionen.
 • Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
 • Ansikts-/ögonavkänningsfunktionen går inte att använda med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • [Posterisering] under [Bildeffekt]
  • Skärpeförstoringsfunktionen
  • Filminspelning med [Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p]
  • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps] under inspelning i slow motion/quick motion.
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M]/[25p 100M] eller [30p 60M]/[25p 60M] och [Välj 4K-utmatning] är inställt på [Minneskort+HDMI]
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Även om [Ans.-/ögonramvisn.] eller [Visa djurets öga] är inställt på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten eller ögon i fokus.
 • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Anskts-/ögonpr i AF] låst på [På].
 • Även om punkten [Motivavkänning] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.