Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [MF-hjälp] går det att förstora bilden utan att vrida på skärpeinställningsringen.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusförstoring].
 2. Tryck i mitten på multi-valknappen för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstoras genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
  • Varje gång man trycker i mitten ändras förstoringen.
  • Det går att ställa in startförstoringen genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.].
 3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
  • Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstorade delen till mitten av bilden.
  • När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. Om [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av] stängs [Fokusförstoring]-funktionen av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  • När man trycker ner avtryckaren halvvägs medan en bild visas förstorad under tagning med autofokus utförs olika funktioner beroende på inställningen för punkten [AF vid fokusförst.].
   • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [På]: Autofokuseringen görs om.
   • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av]: [Fokusförstoring]-funktionen stängs av.
  • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

För att använda förstoringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer

Du kan förstora bilden och justera skärpan genom att peka på bildskärmen.Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg. Välj sedan lämpliga inställningar under [Pekskärm/-platta]. När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusförstoring]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på under tagning med bildskärmen.
Vid tagning med sökaren tänds en ram i mitten på bildskärmen när man dubbelknackar på den, och det går att flytta ramen genom att dra den. Bilden förstoras när du trycker i mitten på multi-valknappen.

Tips

 • När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
 • Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen.När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av] avslutas förstoringsfunktionen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.