Lista över standardinställningar

Följande värden är standardinställningarna.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU→(Installation) → [Återställ inställning][Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera][Enter].

Punkterna som går att återställa med hjälp av [Återställ. kamerainställ.] är begränsade. Se nedanstående tabeller. Om man väljer [Initiera] återställs alla kamerans inställningar till standardinställningarna.

Kamerainst.1

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Filformat JPEG
RAW-filtyp Komprimerad
JPEG-kvalitet Fin
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]) L: 60M
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [4:3]) L: 54M
JPEG-bildstorlek (när [Aspekt] är inställd på [16:9]) L: 51M
JPEG-bildstorlek (när [Aspekt] är inställd på [1:1]) L: 40M
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 26M
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [16:9]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 22M
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [1:1]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 17M
JPEG-bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [4:3]-inspelning i format som motsvarar APS-C) L: 23M
Aspekt 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
Långexp.brusred
Hög-ISO brusred Normal
Färgrymd sRGB
Objektivkomp. (Skuggkompensering) Auto
Objektivkomp. (Krom. aber.komp.) Auto
Objektivkomp. (Förvridningskomp.) Av
Matningsläge Enkeltagning
Gafflingsinst. (Självutl. vid gaffling) Av
Gafflingsinst. (Gafflingsordn.) 0→-→+
Intervalltagnfunk. (Intervalltagning) Av
Intervalltagnfunk. (Starttid för tagning) 1 s
Intervalltagnfunk. (Tagningsintervall) 3 s
Intervalltagnfunk. (Antal tagningar) 30
Intervalltagnfunk. (Känsl. för AE-spårn.) Mellan
Intervalltagnfunk. (Tyst tagn. i intervall)
Intervalltagnfunk. (Tagningsint.prioritet) Av
Mlttag. bildp.just Av
/ Hämta
/ Minne
Välj media Plats 1
Reg. anp. tagnsinst.
Fokusläge Automatisk AF
Prioritetinst. AF-S Balanserad fokus
Prioritetinst. AF-C Balanserad fokus
Fokusområde Brett
Fokusinställningar
Begr. av fokusomr.
Växl V/H AF-omr. Av
AF-belysning Auto
St. in ansik./öga AF (Anskts-/ögonpr i AF)
St. in ansik./öga AF (Motivavkänning) Människa
St. in ansik./öga AF (Välja hög/vänst öga) Auto
St. in ansik./öga AF (Ans.-/ögonramvisn.) Av
St. in ansik./öga AF (Visa djurets öga)
Känsl. AF-spårn. 3(Standard)
Bländardrift i AF Standard
AF m.avtryckare
För-AF Av
Eye-Start AF Av
Reg. AF-område Av
Rad. reg. AF-omr.
Färg på fokusram Vitt
Autoren. av AF-omr. Av
Visa omr. för kont.AF
Fasavk.område Av
Cirk. av fokuspunkt Cirkulerar inte
AF Microjust.* (Inst. av AF-justering)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Av
AF Microjust.* (Rensa)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

AF Microjust.* (mängd)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

±0
Expon.kompens. ±0,0
Återställ EV kompen. Återställ
ISO-inställning (ISO) ISO AUTO
ISO-inställning (ISO-intervallbegr.) ISO 50 – ISO 102400
ISO-inställning (ISO AUTO min. SH Standard
Mätmetod Multi
Ansprio i mltimätn
Spotmätarpunkt Mitten
Exponeringssteg 0,3 EV
AEL med slutare Auto
Just. exp.stndard. ±0,0
Blixtläge Autoblixt
Blixtkompensering ±0,0
Exp.komp.inst. Bakgrund&blixt
Trådlös blixt Av
Rödögereducering Av
Inst. extern blixt (Utl.inst. extern blixt)
Inst. extern blixt (Spc.inst. extern blixt)
Vitbalans Auto
Prioritetinst. AWB Standard
DRO Opt.av dyn.omr.: Auto
Kreativa inst. Standard
Bildeffekt Av
Bildprofil Av
Knapp AWB-lås Av
Fokusförstoring
Tid för fokusförst. Ingen begräns.
Urspr. fokusförst. x1,0
AF vid fokusförst.
MF-hjälp
Ins. kont.framhvning (Kont.framhävnsvisn.) Av
Ins. kont.framhvning (Konturframhävn.nivå) Mellan
Ins. kont.framhvning (Konturframhävn.färg) Vitt
Anti-flickertagn. Av
Ansiktsregistrering
Prio ansiktsregist.

Kamerainst.2

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Exponeringsläge Autoprogram
Exponeringsläge Autoprogram
Filformat XAVC S HD
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) 30p/25p
S&Q-inställning. ( Bildhastighet) 120fps/100fps
Proxyinspelning Av
AF-hastighet Normal
Känsl. AF-spårn. Standard
Aut. lång. slutare
Urspr. fokusförst. x1,0
Ljudinspelning
Ljudinspelningsnivå 26
Visa ljudnivå
Ljudutmatningstim. Naturlig
Reducera vindbrus Av
Markörvisning Av
Markörinst. (Mitten) Av
Markörinst. (Bildförhållande) Av
Markörinst. (Säkerhetszon) Av
Markörinst. (Guideram) Av
Videolampläge Strömlänk
Filmer med slutaren Av
Tyst tagning Av
e-främre ridåslutare
Utl.utan obj. Möjlig
Utlöser utan kort Möjlig
SteadyShot
SteadyShot-inst. (SteadyShot-just.) Auto
SteadyShot-inst. (SteadyS.-brännvidd) (när punkten [SteadyShot-just.] är inställd på [Manuell]) 8mm
Zoom
Zoominställning Endast optisk zoom
Rotera zoomring Vänst.(W)/Höger(T)
DISP-knapp (Skärm) Visa all info
DISP-knapp (Sökare) Nivå
FINDER/MONITOR Auto
Bildhast. f sökare Standard
Zebrainställning (Zebravisning) Av
Zebrainställning (Zebranivå) 70
Rutnät Av
Expon.inställ.guide Av
Livevisning Ställa in effekt på
Längd kont. tagning Visas inte
Snabbgranskning Av
Spec.knapp (Kontrollhjul) Inte inställt
Spec.knapp (Knappen Anpassa 1) Vitbalans
Spec.knapp (Knappen Anpassa 2) Fokusområde
Spec.knapp (Knappen Anpassa 3) Fokusläge
Spec.knapp (Knappen Anpassa 4) Välja pekfunktion
Spec.knapp (Multivälj. mittknapp) Fokusstandard
Spec.knapp (Mittenknapp. funk.) Inte inställt
Spec.knapp (Vänsterknapp. funk.) Matningsläge
Spec.knapp (Högerknapp. funk.) ISO
Spec.knapp (Nedknapp) Inte inställt
Spec.knapp (AEL-knappens funkt.) AEL intryckt
Spec.knapp (AF-ON-knapp) AF På
Spec.knapp (Håll fokus-knappen) Håll fokus
Spec.knapp (Kontrollhjul) Följ special ()
Spec.knapp (Knappen Anpassa 1) Följ special ()
Spec.knapp (Knappen Anpassa 2) Följ special ()
Spec.knapp (Knappen Anpassa 3) Följ special ()
Spec.knapp (Knappen Anpassa 4) Följ special ()
Spec.knapp (Multivälj. mittknapp) Följ special ()
Spec.knapp (Mittenknapp. funk.) Följ special ()
Spec.knapp (Vänsterknapp. funk.) Följ special ()
Spec.knapp (Högerknapp. funk.) Följ special ()
Spec.knapp (Nedknapp) Följ special ()
Spec.knapp (AEL-knappens funkt.) Följ special ()
Spec.knapp (AF-ON-knapp) Följ special ()
Spec.knapp (Håll fokus-knappen) Följ special ()
Spec.knapp (Knappen Anpassa 1) Följ special (/)
Spec.knapp (Knappen Anpassa 2) Följ special (/)
Spec.knapp (Knappen Anpassa 3) Skydda
Spec.knapp (Fn/-knapp) Skicka t. Smartph.
Inst. funktionsmeny
Min ratt-inställning
Rattinställning Av Tv
Rotera Av/Tv Normal
EV-kompenser. ratt Av
Funktionsring(obj.) Fokusdrift
Anv. pekfunktionen Pekfokus
MOVIE-knapp Alltid
Lås funktionsdelar Av
Ljudsignaler

Nätverk

För att återställa [Nätverk]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Återst. nätverksinst.]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Funk skicka t Smrtp (Skicka t. Smartph.)
Funk skicka t Smrtp ( Skickar objekt) Endast proxy
Funk skicka t Smrtp (Ansl. str. stängs AV) Av
Skicka till dator
Funk. för FTP-överf.
Visa på TV
Ktrl m Smartphone (Ktrl m Smartphone) Av
Ktrl m Smartphone ( Anslutning)
Ktrl m Smartphone (Alltid ansluten) Av
Fjärrdatorfunktion (Fjärrdator) Av
Fjärrdatorfunktion (Ansl.metod Fj.dator) USB
Fjärrdatorfunktion (Ihopparning)
Fjärrdatorfunktion (Wi-Fi Direct-info.)
Fjärrdatorfunktion (Dest. för spara stillb.) Endast dator
Fjärrdatorfunktion (RAW+J sp. b. dator) RAW & JPEG
Fjärrdatorfunktion (Spar. bildstrl. dator) Original
Flygplansläge Av
Wi-Fi-inställningar (Tryck på WPS)
Wi-Fi-inställningar (Inst. åtkomstpunkt)
Wi-Fi-inställningar (Frekvensband) 2,4 GHz
Wi-Fi-inställningar (Visa info Wi-Fi)
Wi-Fi-inställningar (Åtrst SSID/lösen)
Bluetooth-inst. (Bluetooth-funktion) Av
Bluetooth-inst. (Ihopparning)
Bluetooth-inst. (Visa enhetsadress)
Inst. Platsinfo.länk (Platsinfo.länk) Av
Inst. Platsinfo.länk (Auto. tidskorrigering)
(när [Platsinfo.länk] är inställd på [På])
Inst. Platsinfo.länk (Auto. Just. av omr.)
(när [Platsinfo.länk] är inställd på [På])
Bluetooth-fjärrkntr. Av
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Säkerhet(IPsec) (IPsec) Av
Säkerhet(IPsec) (Destination. IP-adress)
Säkerhet(IPsec) (Delad nyckel)
Återst. nätverksinst.

Uppspelning

För att återställa [Uppspelning]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skydda
Rotera
Radera
Klassificering
Klassifinst.(spknpp)
Markera utskrift
Kopiera
Fånga foto
Förstora
Frst. ursp. zoomfst. Standardförstoring
Först. ursp. posit. Fokuserad position
Kont. upps. interv
Upps.hast. interv 5
Bildspel (Upprepa) Av
Bildspel (Intervall) 3 s
Välj uppsp.media Plats 1
Visningssätt Datumvisning
Indexvisning 9 bilder
Visa som grupp Av
Visningsriktning Auto
Inställn. hoppa bild (Välj ratt) Främre ratt
Inställn. hoppa bild (Metod hoppa bild) En och en

Installation

För att återställa [Installation]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skärmljusstyrka Manuell
Sökarens ljusstyrka Auto
Sökarens färgtemp. ±0
Gammavisn.assist. Av
Volyminställning 7
Bekr.radering "Ångra" först
Visningskvalitet Standard
Starttid f. energiläge 1 min
Auto tempavstäng. Standard
NTSC/PAL-väljare
Rengöringsläge
Pekfunktion Av
Pekskärm/-platta Endast pekskärm
Inst pekplatta (Drift i vert orient)
Inst pekplatta (Positionsläge peksk.) Absolut position
Inst pekplatta (Driftområde) Höger 1/2
Demoläge Av
TC/UB-inställningar (Inst. TC/UB-visning) Räkneverk
TC/UB-inställningar (TC Preset) 00:00:00.00
TC/UB-inställningar (UB Preset) 00 00 00 00
TC/UB-inställningar (TC Format) DF
TC/UB-inställningar (TC Run) Rec Run
TC/UB-inställningar (TC Make) Preset
TC/UB-inställningar (UB Time Rec) Av
IR-fjärrkontroll Av
HDMI-inställningar (HDMI-upplösning) Auto
HDMI-inställningar ( 24p/60p-utmat.) 60p
HDMI-inställningar (Visa HDMI-info.)
HDMI-inställningar ( TC-utmatning) Av
HDMI-inställningar ( REC-kontroll) Av
HDMI-inställningar (KONTR. FÖR HDMI)
Välj 4K-utmatning Minneskort+HDMI
USB-anslutning Auto
USB LUN-inställn. Multipla
USB-strömförsörjn.
Språk
Datum/klockinst
Områdesinställning
IPTC-information (Skriv IPTC-info) Av
IPTC-information (Registrera IPTC-info)
Upphovsrättsinfo. (Skriv upphovsinfo.) Av
Upphovsrättsinfo. (Ange fotograf)
Upphovsrättsinfo. (Ange upphovsrätt)
Upphovsrättsinfo. (Visa upphovsinfo.)
Skriv serienummer Av
Formatera
Inst. inspel.media (Prio insp.media) Plats 1
Inst. inspel.media (Inspelningsläge) Standard
Inst. inspel.media (Växla insmedia auto) Av
Fil-/mappinst. (Filnummer) Serie
Fil-/mappinst. (Ange filnamn) DSC
Fil-/mappinst. (Välj lagringsmapp)
Fil-/mappinst. (Ny mapp)
Fil-/mappinst. (Mappnamnsformat) Standardformat
Filinställningar (Filnummer) Serie
Filinställningar (Återställ. av räknare)
Filinställningar (Filnamnsformat) Standard
Filinställningar (Titelnamninst.)
Återställ bilddatabas*

* Detta utförs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Visa mediainfo.
Version
Certifieringslogotyp
Spara/ladda inst.
Återställ inställning

Min meny

För att återställa [Min meny]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Radera alla]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Lägg till post
Sortera post
Radera post
Radera sida
Radera alla
Visa från Min meny Av