Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).
Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).
Spot:
Mäter bara inuti mätcirkeln. Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor]. Mätcirkelns position beror på inställningen för punkten [Spotmätarpunkt].
Gensn. hel skärm:
Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.
Markera:
Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

  • När [Spot] är valt och [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] när [Spotmätarpunkt] är inställt på [Fokuspunktslänk] kan spotmätarpunkten koordineras med skärpeinställningsområdet.
  • När [Multi] väljs och [Ansprio i mltimätn] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
  • När [Mätmetod] är inställt på [Markera] och funktionen [Opt.dyn.omr] är aktiverad korrigeras ljusstyrka och kontrast automatiskt genom att bilden delas in i mindre områden och kontrasterna mellan ljus och skugga analyseras.Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

  • Punkten [Mätmetod] är fast inställd på [Multi] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
    • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.