Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)

Används för att radera skärpeinställningsramens position som registrerades med hjälp av [Reg. AF-område].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Rad. reg. AF-omr.].