Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της λειτουργίας BLUETOOTH.

  • Γυρίστε τη μίζα στη θέση OFF. Περιμένετε λίγο και κατόπιν γυρίστε τη μίζα στη θέση ACC.