Αναζήτηση σταθμού με βάση το όνομα σταθμού

Πριν από τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο [Seek By] σε [A-Z] για την αναζήτηση με βάση το όνομα σταθμού.

  1. Αγγίξτε το (λίστα).

    Εμφανίζεται η λίστα σταθμών.

  2. Αγγίξτε τον επιθυμητό σταθμό.

Για αναζήτηση από την οθόνη αναπαραγωγής

Αγγίξτε το SEEK+/– για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο σταθμό.

Για ενημέρωση της λίστας σταθμών

Αγγίξτε το (λίστα) και κατόπιν αγγίξτε το [Auto Tune].