Αναπαραγωγή μιας συσκευής USB

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές USB τύπου MSC (Κλάση μαζικής αποθήκευσης)*1 συμβατές με το πρότυπο USB. Συσκευές USB τύπου MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων)*1 *2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή USB port 2.

*1 π.χ., μια μονάδα flash USB, μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, ένα τηλέφωνο Android™

*2 Ορισμένες ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων ή τηλέφωνα Android ενδέχεται να απαιτούν ρύθμιση στη λειτουργία MTP.

Σημείωση

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.
  • Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για την αναπαραγωγή USB.
  1. Μειώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα.
  2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB port 1 ή τη θύρα USB port 2.
  3. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [USB port 1] ή [USB port 2].
    Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

Απενεργοποιήστε τη μονάδα ή γυρίστε τη μίζα στη θέση ACC OFF και κατόπιν αποσυνδέστε τη συσκευή USB.