Χρήση των λειτουργιών SXM

Οι ακόλουθες λειτουργίες εμφανίζονται αν αγγίξετε το (επιλογή) στην οθόνη ραδιοφώνου SiriusXM.

[Channel Direct Select]

Συντονίζει το επιθυμητό κανάλι εισάγοντας απευθείας τον αριθμό του καναλιού.


[Parental Control]

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το γονικό κλείδωμα.


[Pass Code Change]

Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα Parental Control.