Το εικονίδιο Apple CarPlay δεν εμφανίζεται στην οθόνη HOME.

  • Το iPhone δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή Apple CarPlay.
    • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το iPhone ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο Apple CarPlay.
  • Αποσυνδέστε το iPhone από τη θύρα USB port 1 και συνδέστε το ξανά.
  • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί το iPhone δεν είναι κατάλληλη.
    • Συνδέστε το iPhone στη θύρα USB port 1.
  • Το Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιημένο καλώδιο Lightning, για να συνδέσετε το iPhone με τη μονάδα.