Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάντε τα ακόλουθα προτού ζητήσετε σέρβις για επισκευή.

  • Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες και τα θέματα της ενότητας "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτό το εγχειρίδιο Οδηγός βοήθειας.
  • Τα προβλήματα ενδέχεται να επιλυθούν με την ενημέρωση του λογισμικού. Αν εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Support by Sony" στο smartphone, θα μπορείτε να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού.
  • Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών μας.
Αν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.