Εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων

Πρέπει να εκτελέσετε τις αρχικές ρυθμίσεις πριν από την πρώτη λειτουργία της μονάδας, μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας του αυτοκινήτου ή αν αλλάξετε τις συνδέσεις.

Αν η οθόνη των αρχικών ρυθμίσεων δεν εμφανιστεί όταν ενεργοποιήσετε τη μονάδα, εκτελέστε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αρχικοποίηση της μονάδας.

 1. Αγγίξτε το στοιχείο [Language] και κατόπιν ορίστε τη γλώσσα οθόνης.
 2. Αγγίξτε το στοιχείο [Demo] επανειλημμένα, για να επιλέξετε [OFF] και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
 3. Αγγίξτε το στοιχείο [Set Date/Time] και κατόπιν ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 4. Αφού ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, αγγίξτε το [OK].
  XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN): προχωρήστε στο βήμα 5.
  XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5550D(EUR): προχωρήστε στο βήμα 6.
 5. Αγγίξτε το στοιχείο [Tuning Steps] και κατόπιν ρυθμίστε το βήμα συντονισμού FM/AM. (XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))
 6. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το (πίσω) και κατόπιν αγγίξτε το [OK].
  Θα εμφανιστεί η προειδοποίηση εκκίνησης.
 7. Διαβάστε την προειδοποίηση εκκίνησης και, στη συνέχεια, αν αποδέχεστε όλους τους όρους, αγγίξτε [Close].
  Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί περαιτέρω από το μενού ρυθμίσεων.