Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Radio].

Στοιχεία ελέγχου/ενδείξεις λήψης

Εικόνα της οθόνης ραδιοφώνου

A. Τρέχουσα ζώνη

Αλλάξτε τη ζώνη (FM1, FM2, FM3, AM1 ή AM2).

B. Τρέχουσα συχνότητα, όνομα υπηρεσίας προγράμματος*, ένδειξη RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου)*

*Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη RDS.

C. (επιλογή ραδιοφώνου)

Ανοίξτε το μενού επιλογής ραδιοφώνου.

D. SEEK-/SEEK+

Κάντε αυτόματο συντονισμό.

E. / (αριστερά/δεξιά)

Κάντε χειροκίνητο συντονισμό.
Αγγίξτε παρατεταμένα για συνεχή παράλειψη συχνοτήτων.

F. Προκαθορισμένοι αριθμοί

Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο σταθμό. Σαρώστε προς τα δεξιά/αριστερά, για να εμφανιστούν οι άλλοι προκαθορισμένοι σταθμοί.
Αγγίξτε παρατεταμένα, για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα σε αυτόν τον προκαθορισμένο αριθμό.