Τα στοιχεία δεν αναπαράγονται.

  • Συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.
  • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή USB δεν είναι κατάλληλη.
    • Συνδέστε τη συσκευή USB στην κατάλληλη θύρα USB που υποστηρίζει τις μορφές αρχείων.