Χρήση των λειτουργιών επιλογής ραδιοφώνου

Οι ακόλουθες λειτουργίες εμφανίζονται, αν αγγίξετε το (επιλογή) στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Αποθηκεύστε σταθμούς με σειρά συχνότητας στους προκαθορισμένους αριθμούς. Ως προκαθορισμένοι σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν 18 σταθμοί για FM και 12 σταθμοί για AM.


[AF] (XAV-AX5550D(EUR))
Επιλέξτε [ON] για συνεχή επανασυντονισμό του σταθμού στο ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο.
(Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη FM.)


[TA] (XAV-AX5550D(EUR))
Επιλέξτε [ON] για λήψη των τρεχουσών πληροφοριών κίνησης ή προγραμμάτων για την κίνηση (TP), αν διατίθενται.
(Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη FM.)


[Regional] (XAV-AX5550D(EUR))
Επιλέξτε [ON] για παραμονή στον σταθμό που λαμβάνετε ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF. Αν αποχωρήσετε από την περιοχή λήψης αυτού του τοπικού προγράμματος, επιλέξτε [OFF]. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες άλλες περιοχές.
(Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη FM.)


[PTY]
Επιλέξτε έναν τύπο προγράμματος από τη λίστα PTY για να γίνει αναζήτηση ενός σταθμού που εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.
(Διατίθεται μόνο κατά τη λήψη FM.)


Για να λάβετε ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης (XAV-AX5550D(EUR))

Με τη ρύθμιση AF ή TA ενεργοποιημένη, οι ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης θα διακόπτουν αυτόματα την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.