Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH

Την πρώτη φορά που συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH, απαιτείται αμοιβαία καταχώρηση (ονομάζεται "ζεύξη"). Μέσω της ζεύξης, αυτή η μονάδα και άλλες συσκευές μπορούν να αναγνωρίζουν η μία την άλλη.

 1. Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τη μονάδα.
 2. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Settings].
 3. Αγγίξτε το στοιχείο [Bluetooth].
 4. Αγγίξτε το στοιχείο [Bluetooth Connection] και κατόπιν αγγίξτε [ON].
  Το σήμα BLUETOOTH ενεργοποιείται και η ένδειξη (BLUETOOTH) ανάβει στη γραμμή κατάστασης της μονάδας.
 5. Αγγίξτε το στοιχείο [Pairing].
  Το σύμβολο (BLUETOOTH) αναβοσβήνει ενώ η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής για ζεύξη.
 6. Εκτελέστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει αυτήν τη μονάδα.
 7. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου σας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.
  Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5, αν το όνομα του μοντέλου δεν εμφανίζεται.
  Αν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης σύνδεσης, χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH για να αποδεχτείτε τη σύνδεση και κατόπιν αγγίξτε το [OK] στη μονάδα ή/και τη συσκευή BLUETOOTH.
 8. Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα κλειδί πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το κλειδί [0000].
  Όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη, η ένδειξη (BLUETOOTH) θα παραμείνει αναμμένη.

  *Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "φράση πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης" κ.λπ. ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

 9. Επιλέξτε αυτή τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να πραγματοποιήσετε σύνδεση BLUETOOTH.
  Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα ανάψει η ένδειξη (κινητό τηλέφωνο) ή (ήχος).

Σημείωση

 • Η μονάδα μπορεί να είναι συνδεδεμένη μόνο με μία συσκευή BLUETOOTH τη φορά.
 • Για να διακόψετε τη σύνδεση BLUETOOTH, απενεργοποιήστε τη σύνδεση είτε από τη μονάδα είτε από τη συσκευή BLUETOOTH.
 • Η ζεύξη BLUETOOTH δεν είναι δυνατή ενώ εκτελείται το Apple CarPlay ή το Android Auto.