Ρυθμίσεις BLUETOOTH (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Ενεργοποιεί το σήμα BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής για ζεύξη).


Bluetooth Device Info

Εμφανίζει τις πληροφορίες της συσκευής BLUETOOTH που έχει συνδεθεί στη μονάδα.
(Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [Bluetooth Connection] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [ON] και μια συσκευή BLUETOOTH είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.)


Bluetooth Reset

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH, όπως τις πληροφορίες ζεύξης, το ιστορικό κλήσης, το ιστορικό συνδεδεμένων συσκευών BLUETOOTH κ.λπ.