Το εικονίδιο Android Auto δεν εμφανίζεται στην οθόνη HOME.

 • Ελέγξτε το τηλέφωνο Android και αποδεχτείτε τις δηλώσεις αποποίησης ευθυνών και τα αιτήματα παραχώρησης δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη χρήση του Android Auto στο τηλέφωνο Android.
 • Δεν έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Android Auto στο τηλέφωνο Android.
  • Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Android Auto στο τηλέφωνο Android.
 • Το τηλέφωνο Android δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή Android Auto.
  • Το τηλέφωνο Android σας πρέπει να υποστηρίζει το Android Auto. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το τηλέφωνο Android ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο Android Auto.
 • Αποσυνδέστε το τηλέφωνο Android από τη θύρα USB port 1 και συνδέστε το ξανά.
 • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί το τηλέφωνο Android δεν είναι κατάλληλη.
  • Συνδέστε το τηλέφωνο Android στη θύρα USB port 1.
 • Το Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.