Αναζήτηση σταθμού με βάση την ομάδα σταθμών

Πριν από τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο [Seek By] σε [Station Gp] για την αναζήτηση με βάση την ομάδα σταθμών.

  1. Αγγίξτε το SEEK+/– για να αναζητήσετε έναν σταθμό.

    Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λάβει έναν σταθμό. Συνεχίστε την αναζήτηση μέχρι να ληφθεί ο επιθυμητός σταθμός.

Για αναζήτηση μιας ομάδας σταθμών

Αγγίξτε παρατεταμένα το /(αριστερά/δεξιά), για να αναζητήσετε μια ομάδα σταθμών και αφήστε το όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ομάδα σταθμών.

Για χειροκίνητη αποθήκευση ενός σταθμού

Κατά τη λήψη ενός σταθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε, αγγίξτε παρατεταμένα τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Για λήψη αποθηκευμένων σταθμών

Αγγίξτε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.