Χρήση των λειτουργιών DAB

Οι ακόλουθες λειτουργίες εμφανίζονται αν αγγίξετε το (επιλογή) στην οθόνη ραδιοφώνου DAB/DAB+.

[Seek By]

Ορίζει τη λειτουργία αναζήτησης για σταθμούς: [A-Z] (Αναζήτηση με βάση το όνομα του σταθμού), [Station Gp] (Αναζήτηση με βάση την ομάδα σταθμών).


[Announce]

Ενεργοποιεί τις ανακοινώσεις DAB με διακοπή της τρέχουσας επιλεγμένης πηγής: [ON], [OFF].
Κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης DAB, η ένταση προσαρμόζεται στο επίπεδο που έχει οριστεί για τις ανακοινώσεις TA στο στοιχείο RDS.


[Soft Link]

Αναζητά και συντονίζεται σε ένα ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα αυτόματα, όταν το σήμα του τρέχοντος προγράμματος είναι πολύ αδύναμο για λήψη: [ON], [OFF].
Με τη ρύθμιση "Hard Link" ακολουθείται το ίδιο πρόγραμμα, ενώ με τη ρύθμιση "Soft Link" ακολουθείται ένα παρόμοιο πρόγραμμα.

Soft Link DAB/FM
OFF Μόνο Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης ομάδας σταθμών, το όνομα του σταθμού, τον τύπο PTY του σταθμού κ.λπ.


[Antenna Power]

Παρέχει ρεύμα στον ακροδέκτη εισόδου της κεραίας DAB: [ON], [OFF].