Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, πρέπει να τη συνδέσετε με αυτήν τη μονάδα. Ορισμένες συζευγμένες συσκευές θα συνδεθούν αυτόματα.

  1. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε το στοιχείο [Bluetooth].
  3. Αγγίξτε το στοιχείο [Bluetooth Connection] και κατόπιν αγγίξτε [ON].
    Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη (BLUETOOTH) στη γραμμή κατάστασης της μονάδας.
  4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
  5. Χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH, για να τη συνδέσετε με αυτήν τη μονάδα.
    Θα ανάψει η ένδειξη (κινητό τηλέφωνο) ή (ήχος) στη γραμμή κατάστασης.

Για να συνδέσετε τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία από αυτήν τη μονάδα

Όταν η μίζα είναι γυρισμένη στη θέση ON με το σήμα BLUETOOTH ενεργοποιημένο, αυτή η μονάδα αναζητά τη συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία και η σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα.

Σημείωση

  • Κατά τη μετάδοση ήχου BLUETOOTH μέσω ροής, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση αυτής της μονάδας στο κινητό τηλέφωνο. Αντί γι' αυτό, πραγματοποιήστε σύνδεση από το κινητό τηλέφωνο σε αυτήν τη μονάδα.

Για να καταγράψετε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων handsfree

Πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρόφωνο (παρέχεται).