Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες ρύθμισης: Γενικές ρυθμίσεις (General), Ρυθμίσεις ήχου (Sound), Οπτικές ρυθμίσεις (Visual), Ρυθμίσεις BLUETOOTH (Bluetooth).

  1. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες ρύθμισης.
    Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις ρυθμίσεις.
  3. Μετακινήστε τη γραμμή κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Αγγίξτε το (πίσω).

Για να αλλάξετε στην οθόνη αναπαραγωγής

Αγγίξτε το (επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής).