Δεν εμφανίζεται εικόνα/η εικόνα έχει παράσιτα.

  • Μια σύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά.
  • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και άλλου εξοπλισμού και ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου του εξοπλισμού στην πηγή που αντιστοιχεί σε αυτήν τη μονάδα.
  • Η εγκατάσταση δεν είναι σωστή.
    • Εγκαταστήστε τη μονάδα με κλίση μικρότερη από 30° σε ένα σταθερό μέρος του αυτοκινήτου.
  • Το καλώδιο στάθμευσης (ανοιχτό πράσινο) δεν έχει συνδεθεί με το καλώδιο μεταγωγής του χειρόφρενου ή δεν έχει τραβηχτεί το χειρόφρενο.