Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης

  1. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε [General] και κατόπιν [Demo], για να το ρυθμίσετε σε [OFF].
  3. Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων, αγγίξτε το (πίσω) δύο φορές.