Γενικές ρυθμίσεις (General)

Language

Επιλέγει τη γλώσσα οθόνης: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης: [OFF], [ON].


Date/Time

Στοιχείο Λεπτομέρειες
Set Date/Time Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-AX5550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Επιλέγει τη μορφή: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Επιλέγει τη μορφή: [12-hour], [24-hour].

Beep

Ενεργοποιεί τον ήχο λειτουργίας: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Εμφανίζει την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας: [OFF], [Normal], [Reverse] (εικόνα κατοπτρισμού). Η επιλογή
[Guide Line Adjust] ρυθμίζει τον οδηγό στην εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.
Αγγίξτε την κοντινή πλευρά ή την απέναντι πλευρά (κόκκινα τμήματα) του οδηγού για ρύθμιση.

Εικόνα που υποδεικνύει τον τρόπο ρύθμισης της κάμερας οπισθοπορείας

Αγγίξτε το /// (αριστερά/επάνω/δεξιά/κάτω) για να ρυθμίσετε τη θέση του οδηγού και αγγίξτε το (προς το εσωτερικό) ή το (προς το εξωτερικό) για να ρυθμίσετε το πλάτος του οδηγού.


Steering Control

Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου. Για να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία, αντιστοιχίστε τη λειτουργία εισόδου στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση.

Στοιχείο Λεπτομέρειες
Custom Λειτουργία εισόδου για το τηλεχειριστήριο τιμονιού (ακολουθήστε τις διαδικασίες του (καταχώρηση/ρύθμιση) για να καταχωρήσετε λειτουργίες στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο).
Preset Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, εξαιρουμένου του τηλεχειριστηρίου τιμονιού.
(καταχώρηση/ρύθμιση) Εμφανίζεται η οθόνη κουμπιών του τιμονιού.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο τιμόνι. Το κουμπί στην οθόνη ανάβει (αναμονή).
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο τιμόνι στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία. Το κουμπί στην οθόνη θα αλλάξει χρώμα (επισημαίνεται ή κυκλώνεται με μια πορτοκαλί γραμμή).
Για να καταχωρήσετε άλλες λειτουργίες, επαναλάβετε τα βήματα και .

(Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [Steering Control] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Custom].)

Σημείωση

  • Κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες έχουν ήδη καταχωρηθεί. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη μονάδα.
  • Αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την καταχώρηση, θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες που είχαν καταχωρηθεί. Ξεκινήστε ξανά την καταχώρηση από την αρχή.
  • Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα οχήματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του οχήματός σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.


Driving Position

Επιλέγει τη θέση οδήγησης για να βελτιστοποιήσει τη χρηστικότητα του Apple CarPlay και του Android Auto: [Left Side], [Right Side].


Tuning Steps (XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Ρυθμίζει το βήμα συντονισμού FM/AM για τη χώρα σας: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].


SXM Reset (XAV-AX5500(UC))

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect (προκαθορισμένα κανάλια/γονικό κλείδωμα): [Reset], [Cancel].


Factory Reset

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές.


Firmware Version

Ενημερώνει και επαληθεύει την έκδοση υλικολογισμικού.


Open Source Licenses

Εμφανίζει τις άδειες χρήσης του λογισμικού.