Ακρόαση ραδιοφώνου DAB/DAB+

Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [DAB+].

Υπόδειξη

  • Ρυθμίστε το στοιχείο [Antenna Power] σε [ON] (προεπιλογή) ή [OFF] ανάλογα με τον τύπο της κεραίας DAB (δεν παρέχεται).
  • Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε το στοιχείο [DAB+] μετά από μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο αυτόματος συντονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα. Αφήστε τον αυτόματο συντονισμό να ολοκληρωθεί. (Αν διακοπεί, ο αυτόματος συντονισμός θα ξεκινήσει ξανά την επόμενη φορά που θα επιλέξετε [DAB+].) Αν δεν αποθηκευτεί κανένας σταθμός DAB με τον αυτόματο συντονισμό, κάντε συντονισμό αγγίζοντας το στοιχείο [Auto Tune] του (λίστα).

Στοιχεία ελέγχου/ενδείξεις λήψης

Εικόνα της οθόνης ραδιοφώνου DAB/DAB+

A. (λίστα)

Ανοίξτε τη λίστα σταθμών.


B. Τρέχουσα ζώνη

Αλλάξτε τη ζώνη (DAB1, DAB2 ή DAB3).


C. Όνομα ομάδας σταθμών, όνομα σταθμού


D. (Επιλογές DAB)

Ανοίξτε το μενού επιλογών DAB.


E. SEEK–/SEEK+

Αναζητήστε σταθμούς.


F. / (αριστερά/δεξιά)

Αναζητήστε ομάδες σταθμών.
(Διατίθεται μόνο όταν το στοιχείο [Seek By] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Station Gp].)


G. Προκαθορισμένοι αριθμοί

Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο σταθμό. Σαρώστε προς τα δεξιά/αριστερά, για να εμφανιστούν οι άλλοι προκαθορισμένοι σταθμοί.
Αγγίξτε παρατεταμένα, για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό σε αυτόν τον προκαθορισμένο αριθμό.