Ρυθμίσεις ήχου (Sound)

EXTRA BASS

Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό με το επίπεδο έντασης του ήχου: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης και ρυθμίζει το επίπεδο του subwoofer.
(Διατίθεται όταν έχει επιλεχθεί οποιαδήποτε πηγή.)

Στοιχείο Λεπτομέρειες
EQ10 Επιλέγει την καμπύλη ισοστάθμισης:

XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5550D(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]

XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]

XAV-AX5500(IN)
[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]

Η λειτουργία [Custom] ρυθμίζει την καμπύλη ισοστάθμισης ως εξής: -6 έως +6.
Subwoofer Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου του subwoofer: [OFF], -10 έως +10.

Balance/Fader

Ρυθμίζει το επίπεδο ισορροπίας/αυξομείωσης του ήχου.

Στοιχείο Λεπτομέρειες
Balance Προσαρμόζει την ισορροπία του ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ηχείου: [L15] έως [R15].
Fader Προσαρμόζει την ισορροπία του ήχου μεταξύ του μπροστινού και του πίσω ηχείου: [Front15] έως [Rear15].

Crossover

Προσαρμόζει τη συχνότητα αποκοπής και τη φάση του subwoofer.

Στοιχείο Λεπτομέρειες
High Pass Filter Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του μπροστινού/πίσω ηχείου: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του subwoofer: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Επιλέγει τη φάση του subwoofer: [Normal], [Reverse].

DSO (Δυναμική οργάνωση σκηνής)

Βελτιώνει την έξοδο ήχου: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Phone Call Sound

Επιλέγει τα ηχεία για τις κλήσεις handsfree: [Front], [Rear], [All].