Συντονισμός

 1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη (FM1, FM2, FM3, AM1 ή AM2).
 2. Εκτελέστε συντονισμό.

  Για αυτόματο συντονισμό

  Αγγίξτε το SEEK–/SEEK+.
  Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λάβει έναν σταθμό.

  Για χειροκίνητο συντονισμό

  Αγγίξτε παρατεταμένα το /(αριστερά/δεξιά) για να βρείτε τη συχνότητα κατά προσέγγιση και κατόπιν αγγίξτε το /(αριστερά/δεξιά) επανειλημμένα για να μικρορρυθμίσετε την επιθυμητή συχνότητα.

Για χειροκίνητη αποθήκευση

Κατά τη λήψη ενός σταθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε, αγγίξτε παρατεταμένα τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Για λήψη αποθηκευμένων σταθμών

Επιλέξτε τη ζώνη και κατόπιν αγγίξτε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.