Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

  • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ζεύξη της μονάδας με μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε συζευχθεί στο παρελθόν αφού η μονάδα αρχικοποιηθεί και αν οι πληροφορίες ζεύξης της μονάδας βρίσκονται στη συσκευή BLUETOOTH. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης της μονάδας από τη συσκευή BLUETOOTH και κατόπιν δημιουργήστε ξανά ζεύξη μεταξύ τους.